Pasvalio sporto mokykla skelbia konkursą Pasvalio sporto mokyklos vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti

 

Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – A, pareigybės (etato) dydis – 1. Terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Reikalavimai pretendentams:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį finansinės, buhalterinės, ekonominės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypties universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  2. Turėti analogiško darbo patirties;
  3. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir atskaitomybės sudarymą, biudžeto planavimą, darbo teisinius santykius, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
  4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS „Office“ programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programomis, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

Pagrindinės darbo funkcijos:

  1. Organizuoti finansinę – buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, mokyklos lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
  2. Rengti mokyklos finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas; vykdyti mokyklos biudžete patvirtintų programų ir jų priemonių lėšų, turto ir atsiskaitymų apskaitą;
  3. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus mokyklos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, privalo pateikti dokumentus Valstybės tarnybos departamentui prie VRM per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema). Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (nuo 2019 m. lapkričio 27 d.) ir pildomi tik per Sistemą.

Nuoroda į Sistemą:

http://portalas.vtd.lt/  Skiltis „Darbo skelbimai viešajame sektoriuje“.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 451) 34 531, +370 647 16640, el. p.: sporto.mokykla@pasvalys.lt.