Konkursą organizuojanti įstaiga: Pasvalio sporto mokykla, biudžetinė įstaiga, kodas 269304210, buveinės adresas: Taikos g. 22, Pasvalys, tel.: 8 451 34531, 8 647 16645.
Pareigos: Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkiui (pareigybės (etato) dydis – 1, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais)).
Darbo pobūdis: organizuoti ir kontroliuoti aptarnaujančio personalo darbą mokykloje, rengti pavaldžių darbuotojų darbo grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, inicijuoti ir organizuoti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos, higienos normų, civilinės saugos reikalavimų užtikrinimą, kontroliuoti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos, higienos normų, civilinės saugos reikalavimų laikymąsi, vykdyti pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, remontą, apsaugą ir apskaitą, rengti dokumentus, rengti, derinti sutartis, kontroliuoti jų vykdymą, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, vykdyti elektros, šilumos energijos, dujų, vandens sunaudojimo apskaitą, rengti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus ir kita.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer);
3. Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis darbo funkcijomis;
4. Žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti pastatų, statinių, patalpų ir inventoriaus eksploatavimo, priežiūros, remonto atlikimo tvarką;
5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes);
5. Užpildytą pretendento anketą.
Dokumentų pateikimo būdas: Pretendentai dokumentus teikia tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS – elektroniniu būdu per Prašymų teikimo modulį. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2020-09-28.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama: tel. 8 451 34531, 8 647 16640, el. p. Sporto.mokykla@pasvalys.lt