PATVIRTINTA

                                                                           Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                        2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-163

PASVALIO SPORTO MOKYKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pasvalio sporto mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pasvalio sporto mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas sporto programas, sporto pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turto, lėšų šaltinių naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Pasvalio sporto mokykla, sutrumpintas pavadinimas – Sporto mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 269304210.
 3. Mokyklos įsteigimo data: 1960-09-01
 4. Teisinė forma –biudžetinė įstaiga.
 5. Priklausomybė –Pasvalio rajono savivaldybės mokykla.
 6. Mokyklos savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė, kodas 111101496, adresas Vytauto Didžiojo a.1, LT-39143, Pasvalys. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
 7. Mokyklos buveinė – Taikos g. 22, LT-39184, Pasvalys.
 8. Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
 9. Pagrindinė paskirtis – sportinių gebėjimų ugdymas; kitos paskirtys: sportinis ir rekreacinis švietimas, sporto klubų veikla, sporto įrenginių eksploatavimas, vaikų poilsio stovyklų veikla, maitinimo paslaugų teikimas, kita sportinė veikla.
 10. Mokymosi forma – dieninė.
 11. Mokymo kalba – lietuvių.
 12. Mokykloje vykdomos programos:

12.1. pradinio rengimo  programa;

12.2. meistriškumo ugdymo programa.

 1. Mokiniams, baigusiems visą pasirinktos sporto šakos ugdymo programą, išduodami pasiekimus įteisinantys dokumentai – neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
 2. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Mokyklos veiklos rūšys:

16.1. pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

16.2. kitos veiklos rūšys:

16.2.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

16.2.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

16.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

16.2.4. reklama, kodas 73.1;

16.2.5. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

16.2.6. kita sportinė veikla, kodas 93.19;

16.2.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

          16.2.8. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;

          16.2.9. sporto klubų veikla, kodas 93.12

 1. Mokyklos tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo sportinius gebėjimus, skatinti saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti juos tinkamai atstovauti rajonui šalies, tarptautiniuose renginiuose, tenkinti gyventojų poreikius užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą.
 2.   Mokyklos uždaviniai:

18.1. sudaryti sąlygas ir galimybes vaikams, jaunimui, suaugusiems fiziškai tobulėti, patirti džiaugsmą tenkinant saviraiškos, savęs įprasminimo poreikį, stiprinti gebėjimą siekti mokymosi, darbo bei aktyvaus poilsio, formuoti sveiko gyvenimo būdo pradmenis;

18.2. skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas ir metodus, padedančias mokyklos darbuotojams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo procesą;

18.3. tinkamai prižiūrėti, išlaikyti ir nuolat atnaujinti sporto bazes;

18.4. ugdyti talentingus sportininkus, kurie sportiniais pasiekimais padėtų formuoti gerą rajono įvaizdį;

18.5. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą;

18.6. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje.

 1. Mokyklos funkcijos:

19.1. įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas;

19.2. rengia ir įgyvendina jaunimo ir suaugusiųjų sporto plėtros programas;

19.3. organizuoja ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusių laisvalaikio užimtumą;

19.4. bendradarbiauja ir palaiko ryšius su šalies sporto šakų federacijomis, sporto ugdymo įstaigomis, sporto draugijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis;

19.5. dalyvauja projektuose;

19.6. teikia informacinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą;

19.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti;

19.8. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbų aplinką;

19.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

19.10. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

19.11. draudžia bet kokią smurto formą nukreiptą tarp bendruomenės narių;

19.12. bet kuris Sporto mokyklos bendruomenės narys apie pastebėtą smurto atvejį privalo pranešti Sporto mokyklos direktoriui.

 1. Mokykla atlieka ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
 2. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.1. nustatyta tvarka gauti lėšas iš savivaldybės ar valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių; gautas lėšas naudoti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

22.2. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.3. sudaryti sutartis su Mokyklos auklėtiniais jų tėvais (globėjais), mokant mokestį už neformalųjį švietimą pagal Savivaldybės tarybos nustatytus įkainius;

22.4. atstovauti visose institucijose, kai sprendžiami Mokyklos veiklos ar finansavimo klausimai;

22.5. pasirinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, formas bei būdus, užtikrinančius prieinamą, kokybišką ugdymą;

22.6. teikti kitas ne švietimo paslaugas, kurių  įkainius ir tarifus nustato Savivaldybės taryba;

22.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

22.8. gauti mokinio krepšelio lėšų, skirtų neformaliam vaikų švietimui;

22.9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti Šalies ir tarptautinius projektus.

22.10. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

22.11. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Mokyklos pareigos:

          23.1. užtikrinti kokybišką, prieinamą sportinį ugdymą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti sportuojantiems higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;

23.2. užtikrinti sporto ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą;

          23.3. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

23.4. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankomumą ir elgesį, taip pat informuoti Mokyklos direktorių apie pastebėtą smurto atvejį;

23.5. rinkti mokesčius pagal sporto Mokyklos mokesčio už neformalųjį švietimą surinkimo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašą;

23.6. teikti paslaugas, vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais;

23.7. užtikrinti neformaliojo švietimo sutarčių sudarymą ir priimtų įsipareigojimų vykdymą;

23.8. viešai skelbti informaciją apie Mokyklos veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

23.9.  nuolat atnaujinti ir tobulinti sportinę bazę;

23.10.  rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu, ne rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje;

23.11. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 1. Mokyklos pareigos yra užtikrinti Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, priskirtų funkcijų kokybišką atlikimą.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

25.1. direktoriaus patvirtintas Mokyklos strateginis planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba, Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

25.2. direktoriaus patvirtintas Mokyklos metinis veiklos planas, rekomendacijos dėl smurto prevencijos įgyvendinimo priemonių planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

25.3. direktoriaus patvirtintas Mokyklos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba, Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 1. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui. Didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių nustato Savivaldybės taryba.
 2. Mokyklos direktorius:

27.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;

27.2. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, nustato darbo užmokestį, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

27.3. nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojų, sporto organizatoriaus bei sporto instruktorių (seniūnijose) veiklos sritis; sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

27.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima mokinius į Mokyklą, sudaro neformaliojo švietimo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;

27.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, nustato administracijos, mokytojų, aptarnaujančiojo personalo, mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

27.6. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos vidaus tvarkos taisykles;

27.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymu, mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

27.8. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, atstovauja Mokyklos interesams valstybės ir savivaldybės institucijose, teismuose, kitose įstaigose ir organizacijose;

27.9. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

27.10. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Mokyklos turtu, lėšomis, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina racionalų ir efektyvų lėšų naudojimą;

27.12. rūpinasi mokytojų, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

27.13.  inicijuoja Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

27.14. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano, Mokyklos ugdymo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;

27.15.  inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

27.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

27.17.  vadovauja Mokyklos mokytojų tarybai;

27.18. už mokinio elgesio taisyklių pažeidimą turi teisę skirti drausmines auklėjimo poveikio priemones, numatytas Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

27.19. kartu su Mokyklos taryba priima sprendimą ar leisti ant Mokyklos pastatų ar Mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

27.20. kuria sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms aplinką:

27.20.1. tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokinys, direktorius apie pastebėtą smurto atvejį nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša ir smurtaujančio (smurtaujančių), ir smurtą patyrusio (patyrusių) mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), ir vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai Savivaldybės institucijai pagal kompetenciją;

27.20.2. tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai, direktorius apie įvykusį smurto faktą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, savivaldybėje veikiančiai pedagoginei psichologinei tarnybai dėl psichologinės pagalbos teikimo, ir rekomenduoja smurtavusiam ar smurtą patyrusiam asmeniui kreiptis psichologinės pagalbos;

27.20.3. Mokyklos direktorius imasi priemonių, pagal Mokyklos patvirtintą tvarką, kad smurtavęs (smurtavę) ir smurtą patyręs (patyrę) nepilnametis (nepilnamečiai) asmuo (asmenys) kartu su jį (juos) lydinčiais tėvais (globėjais, rūpintojais) turėtų galimybę neatlygintinai gauti psichologinę pagalbą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento. Psichologinės pagalbos trukmę nustato psichologas, įvertinęs kiekvieno smurto epizodo aplinkybių visumą ir atsižvelgdamas į švietimo ir mokslo ministro nustatytą psichologinės pagalbos teikimo tvarką;

27.21. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu.

 1. Mokyklos direktorius vykdo ir kitas teisės aktuose, Nuostatuose, pareigybės apraišyme nustatytas funkcijas.
 2. Mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už visą Mokyklos veiklą; už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų  laikymąsi mokykloje, demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, mokyklos veiklos rezultatus, administracinę, ūkinę ir finansinę veiklą, darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, vaikų saugumą, mokyklos turto apsaugą ir jo valdymą, finansų kontrolę, prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, ir kitą su asignavimais susiujusią veiklą.
 3. Mokyklos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu ar nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nesant jo – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 1. Mokykloje veikia – Mokyklos taryba ir Mokytojų taryba.
 2. 32. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus svarbiausiems Mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti, atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
 3. Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus. Esant būtinybei, šaukiamas neeilinis Tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai teisėti, jei jie priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Į juos gali būti kviečiami Mokyklos vadovai, Savivaldybės administracijos, Švietimo ir sporto skyriaus, Mokyklos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.
 4.   Tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai, 3 mokiniai.
 5. Mokytojus į Mokyklos tarybą siūlo Mokyklos mokytojų taryba, mokinius deleguoja mokiniai. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti tik meistriškumo ugdymo grupių mokiniai. Tėvai (globėjai) į Mokyklos tarybą renkami tėvų (globėjų) susirinkime balsų dauguma.
 6. Mokyklos tarybos nariai renkami 3 kalendoriniams metams.
 7. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.
 8.  Taryba:

38.1. teikia pasiūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

38.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam Mokyklos veiklos planui, ugdymo planams, Mokyklos nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

38.3. teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

38.4. svarsto Mokyklos vadovų ketinimą atestuotis;

38.5. organizuoja paramos lėšų kaupimą į Mokyklos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;

38.6. sprendžia sportuojančių atleidimo nuo mokesčio už neformalųjį švietimą klausimus, Mokyklos mokesčio už neformalųjį švietimą surinkimo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

38.7. vykstant konkursui į Mokyklos vadovo pareigas, teikia kandidatus į konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta.

 1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams, bendriems ugdymo klausimams spręsti.
 2. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 3. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
 4. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
 5. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma.
 6. Mokytojų tarybos funkcijos:

44.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;

44.2. svarsto Mokyklos veiklos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui;

44.3. aptaria mokinių sveikatos, užsiėmimų lankymo, poilsio ir mitybos klausimus, pedagoginės veiklos klausimus;

44.4. priima nutarimus dėl sportininkų šalinimo iš Mokyklos, sportininkų skatinimo ir kitais klausimais;

44.5. svarsto Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus.

 1. Mokytojų tarybos nutarimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų. Nutarimai priimami balsų dauguma.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš darbo Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darbo apmokėjimo tvarką Mokyklos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, kiti teisės aktai.
 3. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR SPORTO MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Savivaldybės tarybos perduotą turtą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Mokykla yra išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir tikslinių valstybės dotacijų, turi paramos ir labdaros gavėjo statusą.
 3. Mokykla gali turėti ir nebiudžetinių lėšų:

51.1. pajamos, gautos iš Lietuvos Respublikos ir užsienio organizacijų bei asmenų už parengtus sportininkus, atliktus darbus bei paslaugas;

51.2. pajamos, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gautos už patalpų, sporto bazių, transporto priemonių nuomą;

51.3. Lietuvos ir užsienio piliečių, organizacijų, fondų ar privačių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos;

51.4. kitos teisėtu būdu gautos pajamos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Finansinės veiklos kontrolė atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Mokyklos finansinį auditą atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 5. Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės taryba ir Savivaldybės administracija.
 6. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Informacija apie Mokyklos veiklą, kurią, remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, pateikiama Mokyklos interneto svetainėje. Skelbiama informaciją apie savo veiklą ir rezultatus, Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo aktualia redakcija.
 2. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ir Mokyklos tarybos iniciatyva laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių.
 3. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina Savivaldybės taryba.
 4. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo skelbiamas vietos spaudoje, Pasvalio rajono savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėje.
 5. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.