Asmens duomenų apsauga

Pasvalio sporto mokykloje (toliau – Sporto mokykla)  asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB). Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į  Sporto mokyklos duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

UAB „Saugos tinklas“ įgaliota pareigūnė Inga Dilienė, el. p. info@saugostinklas.lt, tel. +370 615 42419.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DV-95